ಜಾಣ್ಮೆ vs ಸಾಧನೆ

1.8.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹಲೋ, ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಸಾಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಹಠಾತ್ ಮಿಂಚು. ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಗಳಿಸಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಸರಿಯೇ?


ಉತ್ತರ: ಸಾಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಣ್ಮೆಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಣ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮಿಂಚು. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಆ ಕಾಲದ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಇಂದಿನ ಗುರುಗಳವರೆಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆಯಾಮ.


ಶುಭೋದಯ .... ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

62 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ