സ്വയം വേരൂന്നുന്നത്

22.5.2015

ചോദ്യം: സർ എന്താണ് ‘സ്വയം വേരൂന്നുന്നത്’, അത് എങ്ങനെ നേടാം?


ഉത്തരം:സ്വയം വേരൂന്നുന്നത്’ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവരിൽ വേരൂന്നിയത് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കാം. ‘സ്വയം വേരൂന്നുക’ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയോ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുക.


നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്തും രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ്. അതായത് വേദനയും സന്തോഷവും. ഇവ രണ്ടിനുമപ്പുറം സമാധാനമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, വേദനയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സമതുലിതമായ അവസ്ഥ സമാധാനമാണ്. അവബോധത്തിലൂടെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.


സാധാരണയായി നിങ്ങൾ വേദനയിലോ സന്തോഷത്തിലോ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പകരം, നിങ്ങൾ വേദനയും സന്തോഷവും നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയും സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞതായും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.


നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം വേരൂന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അത് മുറുകെ പിടിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുക. നിങ്ങൾ വേദനയിലും സന്തോഷത്തിലും അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും .. കൂടാതെ നിങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും.


എല്ലാം കടന്നുപോകുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ ഒന്നിനോടും പറ്റിനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. സാക്ഷിയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശാന്തമാണ്. കാരണം അവബോധം സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നിമിഷം, നിങ്ങളുടെ ഉറവിടം നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


സുപ്രഭാതം .... സമാധാനപരമായിരിക്കുക ..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

6 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം