വിവാഹം vs സമാധി

8.6.2015

ചോദ്യം: സർ ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സൂപ്പർ കോൺഷ്യസ് അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ?


ഉത്തരം: നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വൈകിയേക്കാം. ഓരോ പുരുഷനും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഓരോ സ്ത്രീക്കും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുരുഷനുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പുരുഷ-സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്.


ഒരു പുരുഷന്റെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ 'അനിമ' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.


ഒരു സ്ത്രീയിലെ പുരുഷ സ്വഭാവത്തെ 'അനിമസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു.


ഒരു പുരുഷനിൽ പുരുഷ കഥാപാത്രം ആധിപത്യത്തിലും സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ആധിപത്യത്തിലും പുരുഷ കഥാപാത്രം പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണ്. ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ആന്തരിക സ്ത്രീയെ കാണണം, ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ ആന്തരിക പുരുഷനെ കാണണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ യോജിപ്പ് പൂർത്തിയാകൂ.


ചന്ദ്ര (ഈഡ) നാഡി ഒരു സ്ത്രീയാണ്, സൂര്യ (പിംഗള) നാഡി ഒരു പുരുഷനാണ്. ഇടത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്ര നാഡി ആധിപത്യത്തിലാണ്. വലത് നാസാരന്ധ്രത്തിലൂടെ ശ്വസനം നടക്കുമ്പോൾ സൂര്യ നാഡി ആധിപത്യത്തിലാണ്. യുക്തിസഹമായ ബോധാവസ്ഥയാണ് സൂര്യ നാഡി. വൈകാരികമായ ഒരു ഉപബോധമനസ്സാണ് ചന്ദ്ര നാഡി.


ചിലപ്പോൾ ചന്ദ്ര നാഡി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ചിലപ്പോൾ സൂര്യ നാഡി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ചില യോഗ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ സൂര്യ നാദിയും ചന്ദ്ര നാഡിയും സന്തുലിതമാകുന്നു. രണ്ട് മൂക്കിലും ശ്വസനം തുല്യമായി സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സുഷുമ്‌നാ നാദിയായ കേന്ദ്ര പാത സജീവമാകുന്നു. ഇതൊരു സൂപ്പർ ബോധമുള്ള അവസ്ഥയാണ്.


മൂലധാരയിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം (ശക്തി) തുരിയയിലേക്ക് പോയി ബോധത്തിൽ (ശിവം) ലയിക്കുന്നു. ഇതിനെ ശിവ-ശക്തി ഏകമനസ്സായ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആത്യന്തികമായ വികാരപാരമ്യം.


പുരുഷ-സ്ത്രീ ഏകീകരണത്തിൽ, രതിമൂർച്ഛ കൈവരിക്കുമ്പോൾ, അവ ബോധപൂർവമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉപബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. മാനുഷികബോധമണ്‌ഡലത്തിന്നപ്പുറത്തുള്ള അവസ്ഥയുടെ അല്‍പദര്‍ശനം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നു.


സമാധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ വളരെക്കാലം മാനുഷികബോധമണ്‌ഡലത്തിന്നപ്പുറത്തുള്ള അവസ്ഥയിൽ തുടരും. അതിനാൽ ഇത് സാധാരണ രതിമൂർച്ഛയേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ്. അതിനാലാണ് ഇതിനെ ആത്യന്തികമായ വികാരപാരമ്യം (ആനന്ദം) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.


സുപ്രഭാതം ... ആനന്ദിക്കുക ...💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

7 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം