കുടുംബ സന്യാസി

19.5.2015

ചോദ്യം: സർ, 'ഒരു കുടുംബ സന്യാസിയാകുക' എന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?


ഉത്തരം: ഒരു കുടുംബക്കാരനായി തുടരാനും സന്യാസിയാകാനും ഇത് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ത്യാഗം മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ, നിങ്ങൾ വീട്ടിലായാലും വനത്തിലായാലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുത്തിയതാണോ എന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുമായി ബന്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക, മാനസികമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകരുത്.


ശാരീരികമായി അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താത്തപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാനസികമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തെ വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വർത്തമാനം നഷ്‌ടമാകും. വാസ്തവത്തിൽ, ത്യാഗം എന്നാൽ ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അകൽച്ച അകത്ത് നടക്കണമെന്ന് മനസിലാക്കാതെ ആളുകൾ മാനസികമായി ഉപേക്ഷിക്കാതെ ശാരീരികമായി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു.


നിങ്ങളെ മാനസികമായി വേർപെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തിൽത്തന്നെ ഒരു പരിത്യാഗം ചെയ്ത ഒരാൾ ആക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അകന്നുനില്‍ക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും സ്വയം പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയാണ് കുടുംബം. അതിനാൽ, ശുദ്ധീകരണം വേഗത്തിലാകും. ഈ ഉദ്ധരണിയുടെ അർത്ഥമാണിത്.


സുപ്രഭാതം.. ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുക..💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 


6 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം