എങ്ങനെ സ്ഥിരമായി തുടരാം?

18.7.2015

ചോദ്യം: സർ, എനിക്കും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ ഘടന എന്താണ്? ... ആത്മാവും ജീവശക്തിയും ർജ്ജമോ കണങ്ങളോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ... പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ സ്ഥിരമായി തുടരാം? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് മറ്റ് 2 ശരീരങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.


ഉത്തരം: ജൈവകാന്തികതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുദ്രകളുടെ ഘടനയാണ് ആത്മാവ്. ഇതിനെ പ്രയോജകമായ ശരീരം (കാസ്സ്ൽ ബോഡി) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജീവശക്തിയാണ് അടിസ്ഥാന ഊർജ്ജ കണിക. ഈ കണങ്ങൾ ശരീരത്തിലുടനീളം പ്രചരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സൂക്ഷമദേഹം (അസ്ട്രൽ ബോഡി) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കോശങ്ങളുടെ ഘടനയാണ് സ്ഥൂലശരീരം (ഫിസിക്കൽ ബോഡി). ഈ മൂന്ന് ശരീരങ്ങളും അലിഞ്ഞുപോകുന്നു.


നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ശാശ്വതമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ചില യോഗ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വ്യക്തിത്വം (ഐഡന്റിറ്റി) നിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം (ഐഡന്റിറ്റി) ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ സമ്പൂര്‍ണ്ണതയിൽ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണത നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സമൂഹത്തെ സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള സംഭാവന എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേര് നിലനിൽക്കും.


സുപ്രഭാതം … ഭൗതികാവശിഷ്‌ടം തുടരാൻ ലയിപ്പിക്കുക ...💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

3 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം