ആകർഷണം, വാത്സല്യം, സ്നേഹം, അനുകമ്പ

16.6.2015

ചോദ്യം: സർ, ആകർഷണം, വാത്സല്യം, സ്നേഹം, അനുകമ്പ എന്നിവ വേർതിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ.


ഉത്തരം: ആകർഷണം ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഇഷ്‌ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ക്രമീകരിച്ച വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണോ? നിങ്ങൾ അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും. ഇത് ഇഷ്‌ടം ആണ്.


ആകർഷണം ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും (സ്വഭാവം) സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ വാത്സല്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു പ്രണയ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറച്ചുകാലമായി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരവും സ്വഭാവവും ഇഷ്ടമാണ്. ഇവിടെ ആകർഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം ആഴത്തിലാണ്.


ആകർഷണം ശരീരം, മനസ്സ്, ഊർജ്ജം എന്നിവയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. അത് വാത്സല്യത്തേക്കാൾ ആഴമുള്ളതാണ്.


ആകർഷണം ബോധത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനുകമ്പ വരുന്നു. പ്രബുദ്ധനായ ഒരാൾക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ആകർഷണത്തിന്റെ ആഴമേറിയ നിലയാണ്. ഇവിടെ ആകർഷണം പൂർത്തിയാകുന്നു.


ശരീരം കാണാവുന്ന വസ്തുവാണ്. അതിനാൽ കൈവശാവകാശം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. മനസ്സും ഊർജ്ജവും അദൃശ്യ വസ്തുക്കളാണ്. ഇവിടെ കൈവശാവകാശം കുറവായിരിക്കും. ബോധമാണ് വിഷയം. അത് ഒരു വസ്തുവല്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ കൈവശാവകാശം സാധ്യമല്ല.


സുപ്രഭാതം ... ആകർഷണത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുക .....💐


വെങ്കിടേഷ് - ബാംഗ്ലൂർ

(9342209728)


യശസ്‌വി ഭവ 

9 views0 comments

Recent Posts

See All

12.8.2015 ചോദ്യം: സർ..എന്റെ കരിയറിനെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങി. എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ... എന്റെ പങ്കാളി എന്നെ മുതലെടു

11.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണനും മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിനടിയിൽ നന്നായി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, സാറ എന്ന

10.8.2015 ചോദ്യം: സർ, കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച യോഗിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേസമയം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഈ സംവിധാനം