ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ

9.7.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ?


ಉತ್ತರ: ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿದೆ. ಸಮಯವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಧಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಗಡಿಯಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ.


ನೀವು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ವಿಭಿನ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಸಮಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.


ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಧಿ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.


ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ (absolute space). ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಅಳೆಯಲಾಗದದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಸಮಯವು ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


ಶೂನ್ಯ ಆವರ್ತನ = ಅನಂತ ಆವರ್ತನ


ಶುಭೋದಯ .... ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

115 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ