ಯೋಗವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ

17.6.2016

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್ .. 'ಯೋಗವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ' ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ.


ಉತ್ತರ: ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.


ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ, ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಒಂದಾಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಮರಸ್ಯವು ಏಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಗವು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಇದು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯೋಗವು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಉನ್ನತ ಜೀವನ ವಿಧಾನ.


ಶುಭೋದಯ... ಯೋಗಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

77 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ