ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವ

27.5.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಿರಾ?


ಉತ್ತರ: ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಭಾವನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿದೆ.


ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕರುಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಆಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅರಿವಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.


ಅನುಭವ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.


ಶುಭೋದಯ... ಆಳವಾದುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ...💐ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 


65 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ