ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ

3.6.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಸಮಾಜವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ?


ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು? ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು?


ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಮಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು?


ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದಿಗೂ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಶರಣಾಗತಿ. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.


ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಕು. ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ದೇಶ, ನೀತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನಾಯುತವಾದುದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ. ಸಮಾಜವು ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.


ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಹರಿಯುವ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದುದು. ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಸಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತರಹದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜವು ಬಯಸಿದಂತೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಪಾಯಕಾರಿ.


ಶುಭೋದಯ ... ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

74 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ