ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ

Updated: Mar 25, 2020

25.3.2016

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮನಸ್ಸು ಅಗತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ?


ಉತ್ತರ: ಧ್ಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಲೆದಾಡುವಿಕೆ. ಧ್ಯಾನವು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದಂತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಯಂನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಯಂ ಜೊತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.


ಶುಭೋದಯ ... ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ..💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


65 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ