ಜಾಗೃತಿ

23.5.2015

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಜಾಗೃತಿ ಎಂದರೇನು?


ಉತ್ತರ: ಜಾಗೃತಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲತತ್ವ, ಸ್ವಯಂ ಮೂಲತತ್ವ. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅರಿವಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ತೀರ್ಪು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತರ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಾವನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ / ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವರ್ತಿಸದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಂತಾಗ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಒಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ (Total Awareness).


ಜಾಗೃತಿ ಮಿತಿಯಿಂದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರಿವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ.


ಶುಭೋದಯ .... ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಿರಿ ...💐


ವೆಂಕಟೇಶ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

(9342209728)


ಯಶಸ್ವಿ ಭವ 

65 views0 comments

Recent Posts

See All

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು

12.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗ

ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ತನೇ?

11.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜರಾ ಎಂಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಎಡ ಪಾದವನ್ನು ಜಿ

ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವಿಧಾನ

10.8.2015 ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸರ್, ಕೃಷ್ಣನು ಮಹಾನ್ ಯೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ತೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾನವರು ಅಂತಹ