உணர்ச்சி மற்றும் உணர்வு

27.5.2015

கேள்வி: ஐயா உணர்ச்சிக்கும் உணர்விற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குகிறாரா?


பதில்: நீங்கள் உடல் அளவில் உணர்ந்தால், அது புலனுணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே புரிதல் புற அளவில் உள்ளது. நீங்கள் மன அளவில் உணர்ந்தால், அது உணர்ச்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே புரிதல் புலனுணர்வை விட சற்று ஆழமானது.


நீங்கள் உயிர் அளவில் உணர்ந்தால், அது இரக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே புரிதல் உணர்ச்சியை விட ஆழமானது. நீங்கள் அறிவு மட்டத்தில் உணர்ந்தால், அது ஒத்துணர்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது புரிதலின் ஆழமான நிலை. நான்கு நிலைகளிலும் உணர்வு பொதுவான காரணியாகும்.


உணர்வு என்பது விழிப்புணர்வுக்கு தொடர்புடையது.


காலை வணக்கம் ... ஆழ்ந்த உணர்வை ...💐


வெங்கடேஷ் - பெங்களூர்

(9342209728)


வெற்றி உண்டாகட்டும்


90 views0 comments

Recent Posts

See All

உறவுகளில் சிக்கல்கள்

12.8.2015 கேள்வி: ஐயா, நான் என் தொழில் மற்றும் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் உறவு சம்பந்தமான சிக்கல்களில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் அடிக்கடி என்னை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன். என் துணைவர்

கிருஷ்ணர் இறந்துவிட்டாரா?

11.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணரும் மரணமடைந்துள்ளார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவர் காலில் ஒரு கண் இருந்தது. மகாபாரதப் போருக்குப் பிறகு ஒரு நாள்அவர் ஒரு மரத்தின் அடியில் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந

சித்திகளின் வழிமுறை

10.8.2015 கேள்வி: ஐயா, கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த யோகி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அவரிடம் ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருந்தன. மேலும் அவர் ஒரே நேரத்தில் பல இடங்களில் தோன்ற முடியும். இதற்கான வழிமுறை என்ன மற்